Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ
PRYWATNOŚCI TRAKTBIELSKO sp. z o. o. ul. TRAUGUTTA 10; 43-300 Bielsko-Biała

§1. Postanowienia Ogólne
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10 ; 43-300
BIELSKO-BIAŁA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem , o adresie e-mail:
biuro@trzyswierki.pl, ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z
polityką prywatności. 2. Niniejszy regulamin określa: a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną; b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; c. warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d. politykę prywatności; e. tryb
postępowania reklamacyjnego. 3. Polityka Prywatności zawarta w §6-8 niniejszego regulaminu,
określa: a. zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, w tym oznaczenie
administratora danych osobowych (TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. TRAUGUTTA 10; 43-300
BIELSKO-BIAŁA), sposób zbierania danych, cel i zakres zbieranych danych, informację o prawie
dostępu do treści swoich danych, możliwość ich przekazywania oraz poprawiania, a także o
dobrowolności podania danych; b. zasady przetwarzania danych zbieranych automatycznie i
wykorzystywania plików cookies.


§2. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w §2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio
  lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia, nazwiska, adresu e-mail,
  numeru telefonu. 2. informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub
  pośrednio do wypromowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej
  zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych
  w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą
  środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach
  niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej
  rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od 2 producentów,
  sprzedawców i świadczących usługi; 3. Klient potencjalny lub faktyczny nabywca Produktów i/lub
  Usług prezentowanych przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego; 4.
  Konsument osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 5. Regulamin oznacza niniejszy
  regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami; 7. RODO Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 8.
  Serwis oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem
  www.boskiraj.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki
  graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; 9. prowadzony
  przez Usługodawcę pod witryną www.boskiraj.pl oferujący możliwość zamówienia i nabycia
  Produktów i/lub Usług; 10. Strony Usługodawca i Usługobiorca; 11. Świadczenie usługi drogą
  elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
  poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za
  pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i
  przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą
  sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
 2. Umowa sprzedaży zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy TRAKTBIELSKO sp. z o.o.
  zwanym Usługodawcą (będącym Sprzedawcą) a Klientem (będącym Kupującym) w postaci umowy
  sprzedaży Produktów i/lub Usług, zawierana poprze www.trzyswierki, bezpośrednio drogą mailową
  na skutek Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę. 13. Produkt prezentowany jest na
  www.trzyswierki.pl , lub na folderach którą Klient może nabyć na podstawie Umowy sprzedaży;
 3. Usługodawca TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10 43-300 BIELSKO-BIAŁA,
  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem, o adresie e-mail: biuro@trzyswierki.pl; 15.
  Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na
  odległość za pośrednictwem strony internetowej www.trzyswierki.pl i/lub on-line, stanowiące ofertę
  nabycia Produktów i/lub Usług, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów i/lub Usług oraz inne
  treści przewidziane prawem.
  §3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi: 1.1. usługi
  informacyjne – polegające na udostępnianiu informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez
  wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez
  Usługobiorcę dane informacyjne, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę, w
  tym dane dopasowane do zainteresowań Usługobiorcy; 1.2. usługi komunikacyjne – polegające na
  umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy
  umożliwiają kontakt z Usługodawcą (w tym za pomocą formularza kontaktowego), składanie
  reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych drogą
  elektroniczną; 2. Otrzymywanie przez Usługobiorcę usług komunikacyjnych, o których mowa w
  ust. 1 pkt 1.2. jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji
  handlowych, która to zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Usługobiorcę. 3. Cofnięcie
  zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługobiorca może dokonać wysyłając do
  Usługodawcy: o wiadomość e-mail na adres: biuro@trzyswierki.pl; lub o pismo z oświadczeniem o
  cofnięciu zgody na adres: TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10; 43-300 BIELSKO-BIAŁA.
  Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.
  §4. Warunki świadczenia Usług
 4. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w
  niniejszym Regulaminie. 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie
  zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się
  do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania
  zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez/lub do systemów
  teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: a. powodujących zachwianie pracy lub
  przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących
  bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; 3b. niezgodnych z
  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; c. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie
  przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające
  czyjąkolwiek godność. 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub
  stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub
  ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac
  konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
  teleinformatycznego. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu
  Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów
  teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy. 6. Niezależnie od powyższego,
  Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione
  żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. 7.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia
  naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie
  przyjętych norm społecznych i moralnych. 8. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega
  sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili
  dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności. 9. W celu prawidłowego korzystania z Usług
  Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym
  następujące, minimalne wymogi: najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft
  Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari; monitor o rozdzielczości 1280×720 px; włączona obsługa
  Cookies i Java Script. 10. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania,
  które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 10, Usługodawca nie gwarantuje
  prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość
  świadczonych Usług. 11. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną
  wymienionych w § 3 ust. 1 jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży usług
  zawieranie na skutek zamówień Usług dokonywanych przy pomocy strony internetowej
  www.boskiraj.pl, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Usługi.
  §5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie
  usług drogą elektroniczną. 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest
  równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 bez
  konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 3. Strony w Umowie o współpracy mogą określić
  odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.3. 4.
  Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia
  przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3
  ust. 1 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W
  przypadku Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1.3.
  zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umów sprzedaży Usług regulują odrębne przepisy
 6. Zamknięcie przeglądarki, jak również rozwiązanie Umów o świadczeń usług drogą elektroniczną
  (poprzez zamknięcie strony) nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu Umów sprzedaży. 5.
  Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą
  elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z
  prawa odstąpienia od umowy Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres
  siedziby Usługodawcy (TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10 43-300 BIELSKO-BIAŁA) o
  przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług
  elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data;
  Podpis”. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał
  informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu
  Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 7. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014
  r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie
  zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
  za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  §6. Polityka prywatności
  Poniższe postanowienia §7-8 stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych
  Usługobiorców, w szczególności Twoich (jako Usługobiorcy) danych osobowych, korzystających z
  Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.boskiraj.pl.
  §7. Przetwarzanie danych osobowych
 8. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul.
  Traugutta 10; 43-300 BIELSKO-BIAŁA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 2.
  Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzanych Państwa danych osobowych możliwy jest za
  pomocą poczty tradycyjnej na adres: TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10 lub drogą
  emailową pod adresem: biuro@trzyswierki.pl 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
  odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
  przepisami RODO, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 4.
  Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym
  celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Mamy też
  wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
  bezpieczeństwa danych. 5. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki
  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
  umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 9. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej, tj.
  imię nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), są traktowane jako poufne i
  nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  §8. Administrowanie danymi
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Administrator nie weryfikuje
  prawdziwości i prawidłowości podanych danych osobowych 2. W celu prawidłowego wykonania
  Usług oraz w celach marketingowych przetwarzamy następujące dane osobowe: imię; nazwisko;
  adres zamieszkania; adres email; numer telefonu; informacje techniczne o urządzeniach, z których
  korzystasz, żeby uzyskać dostęp do naszych usług oraz inne informacje techniczne; informacje
  dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam za
  pośrednictwem naszych usług; wszelkie inne dane, które przekazujesz nam w czasie kontaktowania
  się z nami; 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych, w tym RODO; b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu
  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz
  prawidłowej realizacji przez nas Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu
  niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a
  przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 4. Każda osoba, której dane
  dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, żądania ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu i
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Twoje żądanie wykonamy niezwłocznie. 5.
  Skargę, o której mowa w pkt 4 powyżej, należy wnieść do: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Biuro
  Generalnego Inspektora Danych Osobowych 6. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w §8.
  pkt. 3 powinieneś się z nami skontaktować. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych
  osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
  biuro@boskiraj.pl. 7. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie
  dobrowolne. Podanie ich jest jednak niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług. Jeśli
  odmówisz ich podania, nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. 8. Twoje dane osobowe będą
  przetwarzane tak długo, jak będą one niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o
  świadczenie usług lub przez okres, na jaki otrzymaliśmy Twoją zgodę do ich przetwarzania. 9.
  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
  dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 10. Zastrzegamy sobie prawo do
  przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na
  potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
  bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania danych. W takim wypadku możemy
  odmówić spełnienia Twojego żądania dotyczącego usunięcia Twoich danych osobowych. Jako
  Administrator możemy dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie
  właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 11. Administrator może udostępnić Twoje
  dane osobowe innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
  prawa, jeżeli są to zaufane podmioty Administratora i zapewniają ochronę przetwarzanych danych
  osobowych. Są to głównie podmioty, które pomagają nam jak najlepiej wykonywać świadczone
  przez nas usługi. 12. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie upoważnione przez nas osoby, które
  zostały zapoznane z obowiązkami wynikającymi z ochrony Twoich danych osobowych. 13. Witryna
  www.boskiraj.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i
  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
  połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.
  Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
  utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone
  informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
  operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
  przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 14. Zebrane dane służą do
  monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby
  usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics,
  które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala
  na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje,
  umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
  zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane
  jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań. 15. Na naszej witrynie
  wykorzystujemy następujące pliki cookies: a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie
  z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do
  usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b. pliki cookies służące do zapewnienia
  bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
  ramach serwisu; c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych serwisu; d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające
  „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
  np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.; e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
  użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 16. Użytkownik
  w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez
  zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 17. Polityka może ulegać zmianom. O wszelkich
  zmianach powiadomimy Ciebie poprzez komunikat umieszczony na naszej stronie internetowej.
  §9. Sposób kontaktu
 11. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia za pośrednictwem Serwisu,
  Usługodawca może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Usługobiorcy na podany przez
  niego adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie na podany
  przez niego numer telefonu jak również kontaktować się z Usługobiorcą w innej formie za
  pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem: a. udzielenia odpowiedzi na
  wiadomości i pytania Usługobiorcy; b. przekazania Usługobiorcy informacji dotyczących
  Zamówienia lub realizacji Umowy; c. wyjaśnienie kwestii płatności; d. wyjaśniania i korygowania
  ewentualnych błędów lub niejasności. 2. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na
  otrzymywanie informacji handlowej Usługodawca może przesyłać do Usługobiorcy na podany
  przez Usługodawcę adres elektroniczny zamówioną informację handlową.
  §10. Reklamacje
 12. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką
  uregulowaną niniejszym Regulaminem oraz funkcjonowaniem Serwisu. Reklamacje można składać
  pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: TRAKTBIELSKO sp. z o.o. ul. Traugutta 10 lub w
  formie korespondencji elektronicznej na adres: biuro@trzyswierki.pl. 2. Reklamacje będą
  rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania. Termin ze zdania
  poprzedniego nie dotyczy reklamacji obejmujących żądania Konsumenta wskazane w art. 561(5)
  k.c. 3. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne. §11. Postanowienia końcowe 1.
  Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, a w
  szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia
  okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę. 2. Niniejszy
  Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie,
  utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na
  dysku i wydrukowany. 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu
  przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach
  Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy
  przydatności uzyskanych informacji. 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie
  przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego
  Regulaminu. 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez
  Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub
  nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. 6. Usługodawca
  zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 7. W
  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18
  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
  danych osobowych oraz RODO. 8. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
  wraz z Polityką Prywatności wchodzi w życie z dniem 05.08.2019